پوستین

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر
با آن پوستین سرد نمناکش

Gatineau Park

پوستین

Leave a Reply